Hopp til innholdet

Hjernebarkens organisering

Cortex cerebri organisering

De to cerebrale hemisfærene er hver delt opp i 4 lapper av ulik størrelse: Frontallappen (41 %), temporallappen (22 %), parietallappen (19 %) og occipitallappen (18 %). Frontallappen skilles fra parietallappen av sulcus centralis. Temporallappen skilles fra frontal- og parietallappen av fissura Sylvii.

Figur: Hjernens organisering med inndeling i lapper

Frontallappen er viktig for å samordne tankevirksomhet, intellektuelle funksjoner og følelser. En skade her vil kunne gi personlighetsendringer i form av svekket dømmekraft og nedsatt selvkritikk, eller ved likegyldighet og motivasjonssvikt. Eksempler på dette kan være at pasienter blir ukritiske med tanke på egen økonomi, og ikke klarer å styre denne selv. Pasienter kan også bli ukritiske i kontakt med egen familie, ringe til alle døgnets tider og stille urimelige krav. Pasienter kan oppfattes som apatiske og vise lite initiativ til å utføre aktiviteter etter skade frontalt.

Fortil i frontallappen ligger det frontale blikksenter. Det styrer de samtidige bevegelsene til de to øynene, det vil si at begge øynene beveger seg samlet. En svulst eller skade i dette senteret på én side fører til at øynene har blikket vendt til denne siden, og at pasienten ikke kan flytte blikket til motsatt side.

medialsiden av frontallappen ligger også det frontale miksjonssenter som har en overordnet kontroll på vannlatingsfunksjonen, bl. a gjennom viljestyrt kontroll av den ytre lukkemuskelen i urinblæra.

Bakerst i frontallappen ligger primærmotorisk cortex, som er ansvarlig for viljestyrte bevegelser. Skader på den ene siden i senteret, f. eks ved et hjerneslag, kan gi kontralateral hemiparese.

I frontallappen på dominant side (vanligvis den venstre hjernehalvdel) ligger også det motoriske språkområde (Broca`s område) som er ansvarlig for produksjon av språk. En skade her vil medføre motorisk eller ekspressiv afasi .

 


Figur. Viktige hjernebarksområder i de fire hjernelappene

I området rett bak primærmotorisk cortex, bak sulcus centralis, ligger det primærsensoriske område. Her registreres sanseinntrykk som berøring, smerte, temperatur, vibrasjon og  leddsans. Skader eller svulster i dette området vil føre til nedsatt eller opphevet følelse i motsatt kroppshalvdel.

Skade i høyre parietallapp vil kunne føre til neglekt. Dette innebærer redusert oppmerksomhet mot egen kropp eller rommet på venstre side. Videre kan en få vansker med å oppfatte former og figurer.

Et annet utfall som er forbundet med skade i parietallappen er apraksi som gjør at pasienter ikke forstår hvordan tidligere kjente aktiviteter, handlinger eller bevegelser skal utføres. Det kan føre til vansker med å kle på seg i rett rekkefølge, betjene en kaffetrakter eller bruke redskaper korrekt.

I både primærmotorisk og primærsensorisk cortex har de ulike kroppsavsnittene sin bestemte plassering og representasjon (kortikal homunculus), slik at eventuelle mindre skader gir avgrensede pareser eller utfall av følesans, for eksempel bare i en arm eller en fot. Av figuren kan en se at organer som er viktige for mennesket, for eksempel tungen og hånden, til tross for sin relativt beskjedne størrelse opptar en stor plass i cortex. Størrelsen på et organs kortikale representasjon vil kunne påvirkes av hvordan og hvor mye det aktuelle organet benyttes, for eksempel gjennom spesifikk trening og repeterende øvelser.


Figur. Kroppens representasjon (cortical homunculus) i primærmotorisk og primærsensorisk hjernebark

Temporallappen er den delen av cerebrum som ligger lengst lateralt. I temporallappen ligger senteret for hørsel (auditiv cortex) som er hovedområdet for bearbeiding og tolkning av hørselsinntrykk, samt et område som har betydning for vår oppfatning av lukt og smak. I de fremre delene av temporallappen ligger hippocampus og entorhinal cortex, som er et viktig senter for korttidshukommelse og stedsans, samt amygdala som har betydning for emosjonelle reaksjoner. Alle hører med til hjernens limbiske system. Det limbiske system er en samlebetegnelse på de utviklingshistorisk eldste delene av hjernen og er involvert i sentrale overlevelsesfunksjoner som hukommelse, reproduksjon og ernæring. De limbisike kjernene understøtter en rekke funksjoner som inkluderer følelser, adferd, motivasjon, hukommelse og lukt. Temporallappen er også viktig for gjenkjenning av gjenstander og ansikter. I overgangen mellom temporallappen og parietallappen ligger det sensoriske språkområde (Wernickes område) som er ansvarlig for språkforståelse. En skade her vil medføre sensorisk eller impressiv afasi.

Occipitallappen er lokalisert bakerst i cerebrum. Den inneholder visuell cortex som har som oppgave å bearbeide og tolke synsinntrykk. En skade her vi forårsake kortikal blindhet, oftest forårsaket av tap av blodstrøm til visuell cortex i forbindelse med hjerneslag. Ved kortikal blindhet klarer ikke personen å behandle og tolke de normale nerveimpulsene fra netthinnene korrekt og vil ha problemer med å identifisere gjenstander, form og fargenyanser.